Du er her:

Slam i landbruket

Siden 1993 har renseanlegget levert kalket slam til bruk på landbruksarealer i Vestfold. Etterspørselen har økt med årene og vi opplever at flesteparten ønsker å benytte seg av dette om igjen.

Ønsker du å benytte kalket slam fra Tønsberg Renseanlegg i landbruket, kan du kontakte Europack AS på telefon 400 01 801, eller på  e-post.

Dette firmaet har i alle år hatt ansvar for distribusjon og spredning av slam fra vårt renseanlegg. Vi tar ikke betalt for slammet, men du må betale noe til Europack for å få det spredd.

Europack sørger også for nødvendig papirarbeid for å få godkjent mellomlagringsplass og spredeareal.

Slammet leveres ut i 2m3 storsekker.

Effekter ved bruk av slam

KornSiden vi benytter kalk i slambehandlingen, er det denne effekten de fleste er ute etter. Regelverket er innrettet slik at man i praksis ikke kan tilføre jorda avløpsslam oftere enn 1 gang pr. 10 år. Erfaringer har vist at kalkeffekten holder seg i jorda lenge, lengre enn ved normal kalking.

Tilføring av slam gir også en bedre jordstruktur og gir en økning av innholdet av organisk stoff og bidrar også til å hindre avrenning.

Dessverre er PAL-tallet i slammet høyt slik at fosfor og nitrogen er sterkt bundet og dermed lite tilgjengelig for plantene. Forsøk utført av Bioforsk viser imidlertid at kalket slam har noe høyere plantetilgjengelighet enn annet slam.

Tønsberg renseanlegg vært med på flere undersøkelser i regi av Miljødirektoratet vedr. innhold av organiske miljøgifter i slam. Siste undersøkelse var i 2012 / 2013 og den viser en en markant nedgang for flere parametere.  Rapporten kan finner du i menyen til høyre.

Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no