Du er her:

Mål og verdier

VÅR VISJON

Visjonen er sammenfallende med visjonen for vår bransjeorganisasjon, Norsk Vann:
Rent vann – vår fremtid
 

HOVEDMÅL

Tønsberg renseanleggs overordnede målsetting slik den er nedfelt i selskapsavtalen er:

"..å anlegge og drive hovedavløpsledninger med tilhørende pumpestasjoner og renseanlegg på en effektiv måte. Anleggene skal drives slik at myndighetenes og deltakerkommunenes krav overholdes"
 

STYRINGSPRINSIPPER

Ledelse og drift av TAU bygger på følgende styringsprinsipper:

  • Verdistyring
  • Kvalitet
  • Miljø og sikkerhet
  • Kompetanse og utvikling
  • Dokumentasjon og rapportering
     

Verdistyring
Tønsberg renseanlegg vil fremstå som en troverdig og forutsigbar samarbeidspartner med høy etisk bevissthet.

Verdigrunnlaget er nedfelt i de Etiske retningslinjene og bygger på grunnleggende verdier som åpenhet, tillit, likeverd og respekt.

Kvalitet
Tønsberg renseanlegg ønsker å fremstå som en profesjonell organisasjon med vekt på kvalitet i alle våre aktiviteter.

Kvalitet over tid oppnås ved å ha funksjonelle rutiner som sikrer at vi velger gode løsninger og har systemer for evaluering og kompetanseoverføring.

Miljø og sikkerhet
Tønsberg renseanlegg skal ha et tydelig fokus på miljøvern og sikkerhet i alle våre aktiviteter slik at ulempene og risikoen for omgivelsene og ansatte blir minst mulig.

Kompetanse og utvikling
Tønsberg renseanlegg skal ha god kompetanse på våre kjerneoppgaver og bidra til utvikling gjennom samarbeid med andre.

Dokumentasjon og rapportering
Tønsberg renseanleggs beslutninger og handlinger skal være etterprøvbare. Vi vil utvikle og bruke hensiktsmessige systemer for dokumentasjon og rapportering. Viktige hendelser skal rapporteres til styre, eiere og myndigheter etter forhåndsbestemte kriterier.

Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no