Du er her:

Renseprosessen

Bassenghallen

Tønsberg renseanlegg IKS ligger på Vallø. Det er et kbiologisk-jemisk renseanlegg. Anlegget ble satt i drift i januar 1980 og ble drevet som et mekanisk anlegg frem til 15.05.90. Etter denne dato har anlegget vært drevet som et kjemisk anlegg. Fra og med 2017 har det i tillegg vært et biologisk rensetrinn som fjerne organisk stoff.

Avløpsvannet tilføres renseanlegget fra de kommunale ledningsnettene videre via vårt ledningsnett og pumpestasjoner.

Forbehandling

RistromI renseanlegget gjennomgår avløpsvannet først en forbehandling via rister og luftede sand- og fettfang. Ristene skiller ut avløpssøppel og sand- og fettfang fjerner sand (tunge partikler) og fett (flytestoffer). Disse fraksjonene går til deponering på Tønsberg kommunes fyllplass.

 

Biologisk rensetrinn

I det biologiske rensetrinnet lager vi optimale forhold for at bakterier kan vokse. Bakteriene spiser av de organiske stoffet og bryter dette ned. Ca halvpartene av bassengene er fylt med bæremedia av plast (bilde) Bakteriene fester seg til dette og danner en biofilm som vannet passerer og bakteriene kan dermed forsyne seg av næringen (organisk stoff) her. For å ha optimale forhold må vi tilføre store mengder luft slik at oksygeninnholdet er tilstrekkelig. De store luftmengdene danner også en turbulens i vannet sli at det er i konstant omrøring.For å hindre at det dannes kortslutningsstrømmer har hver prosesslinje 2 seriekoblede basseng.

Kjemisk felling

Etter det biologiske trinnet tilsettes fellingskjemikalier. Vi benytter i dag jernklorid. Dette reagerer med fosforforbindelser i avløpsvannet. Ved reaksjonen dannes små ladede partikler - fnokker - som også inneholder andre forurensningskomponenter. For å fange opp mest mulig av forurensningene i disse partiklene blir vannet ledet gjennom flokkuleringsbasseng hvor det ved omrøring sørges for optimale forhold for slik partikkeloppbygging.

Separering - flotasjon

Fjerning av slam i flotasjonsbassengSlammet som inneholder uønsket forurensning, separeres fra vannet ved flotasjon. En returstrøm av renset avløpsvann trykksettes med luft og blandes inn i hovedvannstrømmen ved innløpet av flotasjonstrinnet. Vi får da samme effekt som når vi åpner korken på en brusflaske; mange små bobler stiger opp og drar med seg partikler som legger seg på toppen av vannflaten som flyteslam. Dette flyteslammet skrapes av og pumpes til slamlager. Noen partikler er imidlertid så tunge at de synker til bunns og skrapes sammen her. Det rensede vannet samles opp litt under flyteslamlaget.

Utløpskum

Vannet renner ut av flotasjonsbassengene. Det er da ferdig renset og føres via utløpsledningene ut i Oslofjorden 800 m fra land på 35 m dyp.

Gjennom denne renseprosessen har vi fjernet følgende fra det rensede avløpsvannet:
- 90-95 % av fosforet
- 80-90 % av det organiske stoffet
- 25 - 35 % av nitrogenet
- Store deler av bakteriene
- fett og avfall (filler, papir mv.)

UtløpskumAndre forurensningskomponenter blir i hovedsak ikke renset. Dette gjelder bl.a. tungmetaller, miljøgifter, olje etc. Det er derfor viktig at dette ikke havner i avløpsvannet. Norsk miljøpolitikk har de i stedet gått ut på å fjerne disse stoffene ved kilden. Noen stoffer er blitt forbudt, andre stoffer har krav til oppsamling på den enkelte bedrift. At denne politikken har vært vellykket kan vi bl.a. se av de måleresultatene både vi og andre renseanlegg årlig gjennomfører.

Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no