Du er her:

Toppbilde

Tønsberg Renseanlegg IKS skiftet i 2013 navn fra Tønsbergfjordens avløpsutvalg IKS, også forkortet som TAU. Forløperen for selskapet TAU var et utvalg oppnevnt i 1970, som hadde som mandat å se på avløpsløsninger i Tønsbergområdet innenfor kommunene Nøtterøy, Stokke, Sem og Tønsberg.

Utvalget konkluderte med at det burde bygges et felles renseanlegg for Nøtterøy, Sem og Tønsberg plassert på Vallø og et eget renseanlegg for Stokke plassert på Vårnes. I 1973 ble selskapet dannet. Navnet Tønsbergfjordens Avløpsutvalg (TAU) var da så innarbeidet at det ble beholdt som selskapsnavn.

Selskapet ble organisert som et interkommunalt selskap etter kommunelovens § 27. Fra 01.01.04 er TAU et interkommunalt selskap (IKS) etter "Lov om interkommunale selskap". Alle de fire kommunene ble med i selskapet. For Stokke som bygget eget renseanlegg, begrenset deltagelsen seg til felles resipientundersøkelser og levering av slam fra renseanlegg og septiktanker til TAU.

Tjøme kommune ble medlem i TAU i 1986. Fra Tjøme mottas ubehandlet slam fra septiktanker og avvannet slam fra Tjømes renseanlegg, Bekkevika, for videre behandling på TAU.

Ramnes og Våle kommuner ble medlemmer i 1988. Herfra mottas avløpsvann fra deler av kommunene i tillegg til ubehandlet slam fra mindre renseanlegg i andre deler av kommunene og septikslam.

Selskapet skiftet navn til Tønsberg renseanlegg i 2013.

Etter flere kommunesammenslåinger har Tønsberg renseanlegg nå følgende medlemmer med eierandeler som vist:

     Færder      23 %

     Tønsberg  77%

Eierandelene reflekterer investert kapital fra den enkelte medlemskommune.

Drifts- og anleggsutgifter belastes kommunene etter et sett fordelingsnøkler (i %) fastsatt i selskapsavtalen. Fordelingen er forskjellig for forskjellige anleggsdeler da medlemmene får utført forskjellige tjenester av TAU.

Fra 1975 til 1980 ble det bygget et avskjærende ledningssystem i Tønsberg og Nøtterøy som fanget opp utslippene som inntil da hadde gått ut i sjøen lokalt. Avløpsvannet ble ført ut til Vallø hvor det gikk ut på 35 meters dybde, 800 meter fra land.

I 1980 stod renseanlegget ferdig. Det ble bygget som et mekanisk / kjemisk anlegg, men fungerte som et rent mekanisk anlegg frem til 1990 da man begynte å tilsette kjemikalier for å rense fosfor.

I 1993 ble det bygget et slambehandlingsanlegg etter "Orsametoden" (oppkalt etter det første renseanlegget som benyttet denne metoden, Orsa i Sverige) Metoden består i å tilsette brent kalk som reagerer med fuktigheten i slammet slik at det utvikles varme. Gjennom omfattende testing er det dokumentert at aktuelle bakterier og parasitter blir drept dersom man holdertemperaturen over 55o C i 2 timer.

I perioden 2014-2016 bygde vi om vannbehandlingsdelen til også å omfatte biologisk rensetrinn (også kalt : sekundærrensing)

Fra 1.1.2023 overtok selskapet ansvaret for drift av følgende kommunale renseanlegg

Bekkevika RA på Tjøme
Søbyholmen RA  i Våle
Undrumsdal RA
Vivestad RA
 

Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no