Du er her:

Renseresultat og nøkkeltall 2017

Renseresultatene for 2017 er klare. Her finner du dessuten en del sentrale nøkkeltall

 

Renseeffekt

Fosfor   
Krav: minst 90 % over hele året inkl. omløp


90,2 %. OK Rensekrav oppfylt

Organisk stoff: 
Minst 24 av 28 døgnprøver skal overholde krav

BOF5: minst 70% eller
konsentrasjon ut mindre enn 25 mg/l

KOF:  minst 75 % eller
konsentrasjon ut mindre enn 125 mg/l

25 prøver OK. Rensekrav oppfylt


28 prøver OK. Rensekrav oppfylt.

Vannmengder

 

Dimensjonerende mengde

3 500 m3/time    (Qmaxdim)

Tilført vannmengde

 

13 348 120 m3 – for hele året
86 timer hadde tilførsel over (Qmaxdim)
Utgjør 1 % av årets timer

Største vannmengde

88 280 m3 pr. døgn

Minste vannmengde (ved ordinær drift)

16 090 m3 pr. døgn 

Tørrværstilrenning
(gj.snitt minste 5 sammenhengende døgn)

21 250 m3 pr. døgn
 

Mengde i omløp
(avløpsvann gjennomgår mekanisk rensing)
 

841 090 m3 – for hele året
6 % av total mengde
Herav 350 390 m3 ved planlagt vedlikehold

Tilførsler

 

Dimensjonerende Pe (personekvivalent)

160 000 målt som BOF5

Tilførte mengder


 

  93 716 Pe Gjennomsnitt målt som BOF5 
150 000 Pe i største uke - beregnet verdi
281 800 Pe i største døgn – målt verdi
70 142 Pe målt som Fosfor

Mengde fosfor produsert i rensedistriktet
(67 600 personer + næringsmiddelindustri)

60 400 Kg P
 

Forurensning tilført renseanlegget
 

42 211 Kg P
70 % av totalt produsert i rensedistriktet

Slam og septik

 

Slammengde produsert
Alt slam benyttes i landbruket.

 20 744 Tonn
 

Septikmengde tilført
Mengden er delvis stipulert fordi vannmåler ikke var riktig i deler av året.

 24 500 m3

 

Pumpestasjoner

 

Mengde fosfor i overløp
 

 1 050 Kg P
Ca. 50% var ved planlagt vedlikeholdsstopp

% av tilført mengde fosfor til renseanlegg

2,6 %

Timer i overløp

496 timer (vesentlig i forb. med vedlikeholdsstopp)

Gj.snitt siste 3 år

390 timer (vesentlig i forb. med vedlikeholdsstopp)

Klimaregnskap

 

Total mengde utslipp CO2, herav

direkte utslipp               (Scope 1)
direkte utslipp – energi (Scope2)
indirekte utslipp            (Scope 3)

CO2-utslipp pr. m3 renset avløpsvann:

CO2 utslipp pr. innbygger tilknyttet RA:

4 500 tonn CO2

10 tonn -   0,2 %
754 tonn - 16,8 %
3736 tonn - 83,0 %

350  gram CO2/m3

66,6 kg      CO2/innbygger

Energiforbruk – renseanlegg

 

4 546 248 kWh

0,34 kWh pr. behandlet m3 avløpsvann

Energiforbruk – pumpestasjoner


 

2 311 928kWh

 0,11 kWh pr. pumpet m3 avløpsvann
(20,4 mill. m3 pumpet mengde)

Avfall, slam og andre restprodukter

 

Gjenvinningsgrad

98 %

Vi sorterer avfall og restprodukter i følgende fraksjoner: Slam, fett, sand og ristgods, restavfall, trevirke, metall, EE-avfall, farlig avfall, papp og papir.

Diverse forbruk

 

Kjemikalier

Polymér

Kalk
 

3 038 m3            -  246 ml/m3 renset vann

2 980 kg         -  0,2 g/m3 renset vann

2 530 tonn      -  122 kg pr. tonn slam
                            1,9 kg/m3 renset vann

 

Spesielle hendelser og kommentarer:
2017 var det første driftsåret med nytt renseanlegg. Offisiell åpning fant sted den 24. april 2017.

 

Pumpestasjon P9 Kilen var stengt i 3 dager for planlagt vedlikehold.  I forbindelse med installering av nye pumper ble det også montert sumpspyling for å hindre at sand hoper seg opp. Tiltaket gir redusert stopptid på pumpestasjonen i årene fremover.

 

Innløpet til renseanlegget var stengt i 8 dager for planlagt vedlikehold. 5 luker ved innløp og sandfang ble skiftet etter 35 års bruk. Overløpsutslipp som dette medførte er medregnet i renseresultatet.

Det er gjennomført en ny ROS-analyse for hele avløpssystemet som omfatter renseanlegg, pumpestasjoner og ledningsnett. Det er utarbeidet egen tiltaksplan for oppfølging av de risikoelementer som bør reduseres.


Utslipp av CO2 fra selskapets virksomhet har hatt en betydelig økning.  Dettes skyldes i hovedsak økt slamproduksjon og dermed økt forbruk av kalk. Det har også vært en økning i kjemikalieforbruket som bidrar til veksten i CO2 utslippet.

Tønsberg Renseanlegg IKS Postboks 47,3166 Tolvsrød
33 35 77 50 post(at)rense.no